I. GİRİŞ

20.02.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması hayata geçirilmiştir.

Uygulama ile KDV İade sürecinin tamamının sonuçlanması beklenmeden, YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun Vergi Dairesine ibrazından sonra oluşturulan KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre, iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50'si Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilmektedir. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasının şartları, işleyişi, uygulama kapsamında oluşan Kontrol Raporu segmentleri ve uygulamadan yararlanacak mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlara yer verilecektir.

II. KAPSAM

 

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması

Uygulama Bakanlıkça belirlenen nakit iade sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade taleplerini kapsamaktadır.

Uygulamadan yaralanacak mükelleflerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması. (Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi halinde incelemeye sevki)

Standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.”

III. DEĞERLENDİRME

Genel olarak KDV iadesi süreçlerine baktığımızda; İdare tarafından bu uygulamanın hayata geçirilmesinden önce, teminat kapsamında iade talepleri ile mükelleflerin KDV İadelerinin daha hızlı ve belli şartlar sağlandığında (indirimli teminat uygulama sistemi, artırımlı teminat uygulaması) avantajlı olarak almalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Mükellefler teminat karşılığı nakden iadelerini başvuru sırasında Vergi Dairesinin değerlendirmesine istinaden almakta, teminat çözümünü genel olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla yapmaktadırlar. Böylelikle nakit iade almak için KDV İadesi Tasdik Raporunun hazırlanarak Vergi Dairesine teslim edilmesi beklenmemektedir. YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun hazırlanması sırasında (denetim, karşıt inceleme) geçen süreler toplam iade sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu açıdan baktığımızda iade alacağı için teminat gösterebilen mükelleflerin KDV İadesi Tasdik Raporunun hazırlanmasını bekleyerek Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasını tercih etmeleri pek mümkün gözükmemektedir.

Uygulamanın sadece YMM raporuyla yapılan nakden iade taleplerini kapsaması ve YMM raporu Vergi Dairesine verildikten sonra KDV İadesi Ön Kontrol Raporu sonucuna göre kısmen iade imkanı sağlamasından etki alanının sınırlı olacağını ve iade alacağı için teminat gösteremeyen mükelleflerin uygulamadan daha yaygın olarak faydalanacağını söyleyebiliriz. Fakat yapılacak yasal değişiklikle İTUS veya HİS sahibi mükelleflerin, bu uygulamadan YMM raporu olmadan KDV İadesi Ön Segmentlerin çözümü ile %50’lik kısmının iadesinin alması sağlanabilir.

Serdar ÖZBAKIŞ
SMMM-Bağımsız Denetçi