Disiplin Kurulu İlanları


Resmi Gazete                Tarih    :   31.10.2000                         Sayı                      :   24216

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Bildirim Hükümleri

Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgiliye yapılması gereken her türlü bildirim yazılı olarak ilgilinin  bizzat kendisine veya bilinen en son adresine posta, kurye, memur veya noter aracılığı ile yapılır. İlgilinin bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olması veya bilinmemesi veyahut başkaca sebeplerden dolayı bildirim yapılma olanağı    bulunmaması  halinde, bu Yönetmelik hükümlerine  göre yapılması gereken bildirim aşağıdaki şekilde yapılır.

a)Bildirimi yapacak olan odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetede yayınlanır.

b)İlan yazısı,bildirim yapacak olan odanın ilan koymaya uygun görülebilecek bir yerine asılır.(Ek Cümle:RG-27.09.2007-26656)Ayrıca, varsa internet sayfasında ilan edilir.

c)Gazete ilanı üzerine ilgili,ilan tarihiden itibaren 15 gün içerisinde bildirimi almak için ilgili odaya bizzat başvurmamış ise bildirim yapılmış sayılır.

Bildirimle ilgili bu maddede belirtilmeyen hususlarda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CEZANIN VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İLANEN TEBLİĞ YAZISI(İLAN TARİHİ: (07.04.2015)

Sayın     ; Ahmet BİLGİ

 Yönetim Kurulu’nun 26/02/2011 tarih ve 1860 sayılı Kararı ile hakkınızda başlatılan disiplin kovuşturması sonucu Disiplin Kurulumuzun 26/02/2015*003 sayılı kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 9/d maddesi uyarınca” Meslekten Çıkarma” cezası ile cezalandırmanıza karar verilmiştir.

Bu kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde odamız aracılığı ile yahut doğrudan TÜRMOB Disiplin Kurulu’na itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DURUŞMAYA KATILMA VE SAVUNMA İSTEMİ HAKKINDAKİ KARARIN MESLEK MENSUBUNA İLANEN TEBLİĞ YAZISI (İLAN TARİHİ: (31.03.2015)

Sayın     ; Mustafa Oktay DOĞAN

Disiplin Kurulumuzun 25.03.2015 tarih çarşamba gün ve 004/01 sayılı Kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca hakkınızdaki disiplin dosyası ile ilgili olarak  incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına re’sen karar verilmiştir. Söz konusu kovuşturma dosyanızla ilgili olarak 15.04.2015 (Çarşamba) günü saat:14.00’da Gaziantep SMMM odasında duruşmaya gelmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacak olan duruşmaya katılmanız gerektiği, katılmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı hususunda bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

Bilgilerinize rica ederim.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DURUŞMAYA KATILMA VE SAVUNMA İSTEMİ HAKKINDAKİ KARARIN MESLEK MENSUBUNA İLANEN TEBLİĞ YAZISI (İLAN TARİHİ: (06.02.2015)


Sayın     ;  Selahattin YILMAZ 

Disiplin Kurulumuzun 28.01.2015 tarih çarşamba gün ve 014/04 sayılı Kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca hakkınızdaki disiplin dosyasıyla ilgili olarak  incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına re’sen karar verilmiştir. Söz konusu kovuşturma dosyanızla ilgili olarak 25.02.2015 (Çarşamba) günü saat:13:45’de Gaziantep SMMM odasında duruşmaya gelmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacak olan duruşmaya katılmanız gerektiği, katılmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı hususunda bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

Bilgilerinize rica ederim.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CEZANIN VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İLANEN TEBLİĞ YAZISI(İLAN TARİHİ: (17.10.2014)

 

Sayın     ; Talat  TUZLU

Yönetim Kurulu’nun 09/04/2013 tarih ve 390/18 sayılı Kararı ile hakkınızda başlatılan disiplin kovuşturması sonucu Disiplin Kurulumuzun 28/05/2014*006 sayılı kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 7/c maddesi uyarınca “ 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile cezalandırmanıza karar verilmiştir.

Bu kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde odamız aracılığı ile yahut doğrudan TÜRMOB Disiplin Kurulu’na itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

CEZANIN KESİNLEŞMESİNE İLİŞKİN KARARIN İLANEN TEBLİĞ YAZISI(İLAN TARİHİ: (17.10.2014)

Sayın     ; Doğan ÇETİNER

Yönetim Kurulu’nun 06.11.2013 tarih ve 371/14 sayılı kararı ile hakkınızda disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiştir, yapılan kovuşturma sonucunda, Oda Disiplin Kurulunun 25/02/2014 tarih ve 003/4 sayılı kararı ile meslek mensubunun Disiplin Yönetmeliği’nin 9/d maddesi uyarınca “MESLEKTEN ÇIKARMA” cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

Bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren yeni iş kabul etmemeniz, mevcut işlerinizi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26. ve 27. maddelerine uygun olarak en geç 60 gün içersinde tasfiye etmeniz ve ceza dönemi içersinde mesleki faaliyette bulunmamanız gerekmektedir.

Bu zorunluluklara uymadığınız tespit edilmesi halinde Disiplin Yönetmeliği’nin 13.maddesi uyarınca hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde cezanın iptali talebiyle idari yargı yoluna başvurma hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CEZANIN VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İLANEN TEBLİĞ YAZISI(İLAN TARİHİ: (17.10.2014) 

Sayın     ; Abdulkadir ORAK

Yönetim Kurulu’nun 26/02/2014 tarih ve 385/36 sayılı Kararı ile hakkınızda başlatılan disiplin kovuşturması sonucu Disiplin Kurulumuzun 28/05/2014*006 sayılı kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 7/c maddesi uyarınca “ 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile cezalandırmanıza karar verilmiştir.

Bu kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde odamız aracılığı ile yahut doğrudan TÜRMOB Disiplin Kurulu’na itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CEZANIN VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İLANEN TEBLİĞ YAZISI(İLAN TARİHİ:04.04.2014)

Sayın     ;Doğan ÇETİNER

Yönetim Kurulunun 06/11/2013*371/14 sayılı Kararı ile hakkınızda başlatılan disiplin kovuşturması sonucu Disiplin Kurulumuz 25/02/2014*003/4 sayılı kararı ile, Disiplin Yönetmeliği’nin 11. Maddesi gereği hakkınızda “meslekten men” cezası vermiştir.

Bu kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde odamız aracılığı ile yahut doğrudan  TÜRMOB Disiplin Kurulu’na itiraz etme hakkınız  bulunmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------

KESİNLEŞEN KARARIN İLANEN TEBLİĞ YAZISI(İLAN TARİHİ 31.01.2014) 
Sayın     ;  Doğan ÇETİNER

Yönetim Kurulu’nun 06.03.2013 gün ve  ve 340/13 sayılı kararı ile meslek mensubu hakkınızda disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş, yapılan kovuşturma sonucunda, Oda Disiplin Kurulu’nun 30.07.2013 tarih ve 230/1 sayılı kararı ile,Disiplin Yönetmeliği’nin 7/c bendi  uyarınca “12 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma”  ” cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir.

 Bu karar 20/09/2013 tarih ve 2013/1348 sayılı yazı ile size tebliğ edilmiş fakat adresinizde bulunamadığınızdan dolayı yazı tarafınıza ulaşmamıştır.Sözkonusu yazı 28 Kasım 2013 tarihinde hem yerel  gazetede hem de web sayfamızda yayınlandığı halde tarafınızdan herhangi bir itiraz yapılmamış ve cezanız 11 Ocak 2014 tarihinde kesinleşmiştir.

 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı’nca e-beyanname şifreniz, bu yazının tarafınıza tebliğ edildiği ayı izleyen ay sonu itibariyle iptal edilecektir. En geç bu sürenin son günü itibariyle ruhsat ve kaşenizin de Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren yeni iş kabul etmemeniz,mevcut işlerinizi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak en geç 60 gün içerisinde tasfiye etmeniz ve ceza dönemi içinde mesleki faaliyette bulunmamanız gerekmektedir. 

Bu zorunluluklara uymadığınızın tespit edilmesi halinde Disiplin Yönetmeliği’nin 13. Maddesi uyarınca hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde cezanın iptali talebiyle idari yargı yoluna başvurma hakkınız bulunmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
İLANEN TEBLİĞ YAZISI (İLAN TARİHİ 07.01.2014)

Sayın     ;  Doğan ÇETİNER

            Disiplin Kurulumuzun 02.01.2014 gün ve 001/06 sayılı Kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca hakkınızdaki disiplin dosyasıyla ilgili olarak  incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına re’sen karar verilmiştir. Söz konusu kovuşturma dosyanızla ilgili olarak 28.01.2014 (Salı) günü saat:14:00’da GSMMM odasında duruşmaya gelmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacak olan duruşmaya katılmanız gerektiği, katılmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı hususunda bilgi edinilmesini rica ederim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

İLANEN TEBLİĞ YAZISI (İLAN TARİHİ : 28.11.2013)

Sayın     ;  Doğan ÇETİNER

            Disiplin Kurulu’nun 30.07.2013 tarih ve 230/1 sayılı kararı ile Disiplin Yönetmeliği’nin 7/c bendi gereğince “12 ay süre ile mesleki faaliyetten alıkoyma” cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir.Kararın ilanen tebliğinden itibaren 45 gün  içinde Odamız aracılığı ile yahut doğrudan Türmob Disiplin Kurulu’na itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz etmediğiniz taktirde ceza itiraz süresinin geçirilmesi ile kendiliğinden kesinleşecek ve cezanın uygulanması ile ilgili işlemler derhal başlatılacaktır. İlanen tebliğ olunur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------