Disiplin Kurulu İlanları


Resmi Gazete                Tarih    :   31.10.2000                         Sayı                      :   24216

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Bildirim Hükümleri

Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgiliye yapılması gereken her türlü bildirim yazılı olarak ilgilinin  bizzat kendisine veya bilinen en son adresine posta, kurye, memur veya noter aracılığı ile yapılır. İlgilinin bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olması veya bilinmemesi veyahut başkaca sebeplerden dolayı bildirim yapılma olanağı    bulunmaması  halinde, bu Yönetmelik hükümlerine  göre yapılması gereken bildirim aşağıdaki şekilde yapılır.

a)Bildirimi yapacak olan odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetede yayınlanır.

b)İlan yazısı,bildirim yapacak olan odanın ilan koymaya uygun görülebilecek bir yerine asılır.(Ek Cümle:RG-27.09.2007-26656)Ayrıca, varsa internet sayfasında ilan edilir.

c)Gazete ilanı üzerine ilgili,ilan tarihiden itibaren 15 gün içerisinde bildirimi almak için ilgili odaya bizzat başvurmamış ise bildirim yapılmış sayılır.

Bildirimle ilgili bu maddede belirtilmeyen hususlarda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------